รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

bod 01 DISTAT

นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประธานกรรมการ
bod 02 WITOON

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

กรรมการ
bod 03 GEN.SOMSAK

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

กรรมการ
bod 04 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

กรรมการ
bod 05 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

กรรมการ
bod 06 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการ
bod 07 PISUT

รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการ
bod 08 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการ
bod 09 NIRAMARN

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

กรรมการ
bod 10 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
bod 11 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

กรรมการโดยตำแหน่งและเลขานุการ