โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ชุดที่ 1-2

section-head-development-project

1. ความเป็นมาของโครงการ

         จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) กำหนดให้มีโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในปี 2565 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 1-2 ที่จะถูกปลดจากระบบภายใน ปี 2563 และ 2565 ตามลำดับ และเป็นการเสริมความมั่นคงของระบบในเขตนครหลวงตอนล่าง และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในอนาคต

         ในปี พ.ศ. 2560 กฟผ. จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้ภายในปี พ.ศ.2565 เพื่อทดแทนกำลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 1-2 ที่จะขาดหายไปจากระบบไฟฟ้าประมาณ 953 เมกะวัตต์ ดังนั้น เมื่อรวมกำลังผลิตไฟฟ้าที่มีทั้งหมดของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ระยะที่ 1 และโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 จะทำให้ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประมาณ 3,587.6 เมกะวัตต์ ดังแสดงในตาราง

20170802 EXT01 01

2. ที่ตั้งและขนาดพื้นที่โครงการ

         โรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 314 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ไปทางตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลากับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ : ติดกับคลองบางฝ้ายและโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาบางฝ้าย เขตพื้นที่เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

         ทิศใต้ : ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา

         ทิศตะวันออก : ติดกับโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาบางโปรง เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

         ทิศตะวันตก : ติดกับแม่น้าเจ้าพระยาและคลองบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 จะก่อสร้างภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ปัจจุบัน โดยใช้พื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1-5 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1 เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะต้องมีการรื้อถอนโรงไฟฟ้าเดิมออกก่อนการก่อสร้างโครงการ

 

3. ขนาดกำลังผลิต

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ ดังนั้น ภายหลังมีโครงการฯ โรงไฟฟ้าพระนครใต้จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด ประมาณ 3,587.6 เมกะวัตต์

 

4. กระบวนการผลิต

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบ Single Shaft Combined Cycle โดยมีเครื่องกังหันก๊าซ (Combustion Turbine-Generator; GT) และเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine-Generator; ST) แต่ละชุดติดตั้งอยู่โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาชุดเพลาเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้พลังความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกังหันก๊าซ และใช้ก๊าซร้อนที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซซึ่งยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่ ไปผ่านเครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator: HRSG) และถ่ายเทความร้อนให้กัโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำ ทำให้น้ำเดือดเป็นไอไปขับเครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งต่อร่วมอยู่โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเพลาเดียวกันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วม จึงเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

20170802 EXT01 02

 

5. อุปกรณ์หลักของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 มีดังต่อไปนี้

         (1) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ จำนวน 2 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า เครื่องละประมาณ 487 เมกะวัตต์

         (2) เครื่องผลิตไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

         (3) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า เครื่องละประมาณ 248 เมกะวัตต์

         (4) เครื่องควบแน่น ทำหน้าที่ควบแน่นไอน้าที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำให้เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำ เพื่อนำกลับไปใช้ในระบบผลิตไอน้ำอีกครั้งหนึ่ง

         (5) หอหล่อเย็น ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ระบายมาจากเครื่องควบแน่นให้เย็นลงก่อน เพื่อที่จะนำหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ โดยมีน้ำบางส่วนระบายออกที่ค่าดัชนีหมุนเวียน 1.2 รอบ ก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำ และแม่น้ำเจ้าพระยา

         (6) อุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟเข้าสู่ระบบสายส่ง 230 กิโลโวลต์ และอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า

         (7) ระบบควบคุมและอุปกรณ์ตรวจวัด ประกอบด้วย ห้องควบคุม DCIS (Distributed Control and Information System) ห้องโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา และห้องอิเล็กทรอนิกส์และรีเลย์

 

6. ระบบส่งไฟฟ้า

         โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูง พระนครใต้ ขนาด 230 กิโลโวลต์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งอื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยสายส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์

 

7. การใช้เชื้อเพลิง

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก แหล่งก๊าซธรรมชาติรับมาจากอ่าวไทย และก๊าซธรรมชาติเหลวจากการนำเข้า (LNG) ซึ่งโครงการฯ มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ในอัตราสูงสุดประมาณ 212.82 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีที่ ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามกำหนด มีปริมาณความต้องการใช้น้ำมันดีเซล 5.54 ล้านลิตรต่อวัน โดยโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจากโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะขนส่งทางเรือบรรทุกน้ำมันจากคลังน้ำมันบางจาก และ/หรือ คลังน้ำมันศรีราชา แล้วนำมาเก็บไว้ในถังเก็โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำมันสำรอง ขนาด 15 ล้านลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินได้เป็นระยะเวลา 3 วัน

 

8. การใช้น้ำ

8.1 ระยะก่อสร้าง

         น้ำที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 จะรับจากการประปานครหลวงสูงสุด 190 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งออกเป็น น้ำใช้อุปโภค-บริโภค ประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คาดการณ์จากคนงานก่อสร้าง 3,000 คน ปริมาณการใช้น้ำประมาณ 60 ลิตรต่อคนต่อวัน) และใช้ในโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาก่อสร้าง ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

8.2 ระยะดำเนินการ

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 จะมีการใช้น้ำจาก 2 แหล่ง คือ สูโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นน้ำหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนของโครงการฯ ประมาณ 205,826 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำประปาจากการประปานครหลวงมาใช้ภายในโรงไฟฟ้า กรณีเดินเครื่องโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประมาณ 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนกรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ใช้น้ำประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 

9. การระบายมลสารและระบบควบคุม

9.1 มลสารทางอากาศ

ระยะก่อสร้าง

         ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่งคนงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งฝุ่นละอองที่เกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่และหนัก ทาให้การฟุ้งกระจายเกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเฉพาะบริเวณก่อสร้างและจะเกิดในระยะสั้น สำหรับระดับของผลกระทบที่เกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา จะโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลากับขนาดของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา และลักษณะของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาที่ทำการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาต่างๆ ส่วนใหญ่การดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการฯ จะดำเนินการไม่พร้อมกัน ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจะเกิดในช่วงระยะเวลาต่างๆ กันด้วย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองเพื่อให้เกิดผลกระทโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้อยที่สุดด้วย

ระยะดำเนินการ

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง การดำเนินการของโครงการฯ คาดว่าจะมีผลกระทบที่เกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจากมลสารทางอากาศที่สำคัญ คือ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง นอกจากนี้โครงการได้ออกแบบให้ใช้หัวฉีดเผาไหม้เป็นระบบลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Dry Low NOx Burner) กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ ซึ่งติดตั้งในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ เพื่อควบคุมอัตราการอัดก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ห้องเผาไหม้ และลดอุณหภูมิเพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ส่วนกรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล จะใช้ระบบ Dry Low NOx Burner หรือระบบ Water Injection โดยการฉีดน้ำปราศจากแร่ธาตุเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อลดอุณหภูมิการเผาไหม้ และลดการเกิด NOx สาหรับการตรวจวัดการระบายมลสารจากปล่องของโครงการฯ จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณ NOx แบบต่อเนื่อง (CEMs) ไว้ที่ปล่องระบายอากาศ เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ NOx และควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

9.2 น้ำทิ้ง

ระยะก่อสร้าง

         น้ำทิ้งจากการก่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 คาดว่ามีปริมาณสูงสุดประมาณ 154 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คำนวณจากอัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ และน้าทิ้งจากโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาก่อสร้างประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ระยะดำเนินการ

         น้ำทิ้งในระยะดำเนินการของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

(1) น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต

         โครงการฯ มีน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตในระยะดำเนินการ รวมประมาณ 97 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนี้

         - น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

         - น้ำทิ้งจากการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

         - น้ำทิ้งจากการปนเปื้อนสารเคมี ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

         - น้ำทิ้งจากระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ ประมาณ 62 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(2) น้ำทิ้งจากกระบวนการหล่อเย็น

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 มีน้ำทิ้งหล่อเย็นประมาณ 172,136 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะนำไปผ่านหอหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายหลังมีโครงการฯ ปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต และน้ำทิ้งหล่อเย็น จะลดลงจากปัจจุบัน

9.3 กากของเสีย

ระยะก่อสร้าง

         กากของเสียและขยะมูลฝอยในระยะก่อสร้างโครงการ มีปริมาณและการจัดการ ดังนี้

         (1) ขยะจากคนงาน เช่น เศษอาหาร และถุงพลาสติก เป็นต้น ประมาณ 2,550 กิโลกรัมต่อวัน (คาดว่าในช่วงรื้อถอนและก่อสร้างจะมีการจ้างคนงานสูงสุด ประมาณ 3,000 คน คำนวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.85 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โครงการฯ จะจัดถังขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด ตั้งกระจายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จากนั้นจะรวบรวมและจัดเก็บใส่ถุงดำ และกำหนดให้ผู้รับเหมารวบรวมให้หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการดำเนินการนำไปกำจัด

         (2) เศษเหล็กรวมถังน้ำมัน และเศษไม้ ประมาณ 500 ตัน และ 10 ตัน ตามลาดับ กำหนดให้ผู้รับเหมาโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาให้ร้านรับโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

         (3) เศษปูนซีเมนต์ ประมาณ 1,200 ตัน ให้ผู้รับเหมาขนไปทิ้งนอกพื้นที่ก่อสร้าง

         (4) น้ำปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี ประมาณ 1,000 ลิตร จะรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร โดยให้ผู้รับเหมาส่งไปกำจัดยังโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาที่ได้รับอนุญาตดำเนินการกำจัดกากของเสียโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา จากกรมโรงงานโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา

ระยะดำเนินการ

         กากของเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดจากโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กากของเสียจากสำนักงาน กากของเสียจากกระบวนการผลิต และกากของเสียจากอาคารสูโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำหล่อเย็น รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กากของเสียจากสำนักงาน

         กากของเสียจากสำนักงาน โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 จะมีขยะประมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน โดยจะเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด สาหรับขยะทั่วไปจะประสานงานให้ อบต.บางโปรง ดำเนินการเก็บขนขยะและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน ส่วนขยะอันตราย จะรวบรวมไปเก็บไว้บริเวณที่จัดสำหรับเก็บกากของเสียโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาโดยเฉพาะ เพื่อให้โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลารับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา มารับไปกำจัดต่อไป

(2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย

         - ไส้กรองน้ำ ประมาณ 30 ชิ้นต่อเดือน และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ระยะที่ 1 มีประมาณ 30 ชิ้นต่อเดือน จะเก็บรวบรวมไว้และส่งให้โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลารับกาจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา

         - MF/RO Membrane มีปริมาณไม่แน่นอน จะรวบรวมและส่งให้โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลารับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา

         - น้ำมันที่เสื่อมสภาพ ประมาณ 22 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จะรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร พร้อมปิดฝามิดชิด รวบรวมและส่งให้โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลารับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา

         - แผ่นไส้กรองอากาศ ประมาณ 17 ตันต่อปี จะเก็บรวบรวมไว้ และส่งให้โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลารับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา

(3) ขยะมูลฝอยจากอาคารสูโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำหล่อเย็น

         ขยะมูลฝอยที่เกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาบริเวณอาคารสูโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำหล่อเย็น เป็นขยะมูลฝอยที่ลอยมาจากแม่น้าเจ้าพระยา แล้วมาติดกับตะแกรงกันขยะบริเวณโรงสูโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำ โครงการฯ จะมีขยะบริเวณอาคารสูโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำหล่อเย็น ประมาณ 215 กิโลกรัมต่อวัน โดยจะรวบรวมไว้ในพื้นที่จัดเก็บเฉพาะ และประสานงานให้ อบต.บางโปรง ดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำทุกวัน

 

10. งานศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

         โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ ทำให้กำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้รวมทั้งหมดเป็น 3,587.6 เมกะวัตต์ จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เรื่องกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วมชนิด Combined Cycle ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

         การศึกษาครั้งนี้ กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยจะมีการดำเนินกระบวนการการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วง กังวลในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ ก่อนที่จะดำเนินการศึกษาในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ธันวาคม 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

         สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ