โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-7

section-head-development-project

1. ความเป็นมาของโครงการฯ

         ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง รวม 600 เมกะวัตต์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีประสิทธิภาพลดลงและอาจทำให้ระบบไฟฟ้าขาดความมั่นคงได้ ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา พ.ศ.2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จึงมีแผนปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้มีโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนกำลังผลิตที่ปลดออก กฟผ. จึงได้พิจารณาก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 655 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเนื่องจากเหตุความล่าช้าจาก กฟผ. ไปเป็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้จริงประมาณปลายเดือนมีนาคม 2562

 

2. รายละเอียดโครงการฯ

2.1 สถานที่ตั้งโครงการฯ

         มีสถานที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ติดกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 13 ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ใช้พื้นที่ก่อสร้างเฉพาะส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบส่งประมาณ 63 ไร่ สามารถใช้อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับโรงไฟฟ้าเดิมได้

2.2 ชนิดและขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า

         โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 655 เมกะวัตต์ มีประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน (30 ปี) ประมาณร้อยละ 38 อุปกรณ์หลักประกอบด้วยเครื่องผลิตไอน้ำแบบ Ultra Supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ โรงไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องผลิตไอน้ำ (Boiler) กังหันไอน้า (Steam Turbine) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Selective Catalytic Reduction หรือ SCR) เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator หรือ ESP) และเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization หรือ FGD) ระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) เป็นต้น

2.3 เชื้อเพลิงและความต้องการใช้เชื้อเพลิง

         โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง โดยมีความต้องการใช้ถ่านลิกไนต์ในอัตราสูงสุดประมาณ 10,401 ตันต่อวัน หรือเฉลี่ยประมาณ 3.23 ล้านตันต่อปี โดยคำนวณที่ค่าความร้อน (HHV) ของถ่านลิกไนต์ 2,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และคิดอัตราเดินเครื่องร้อยละ 85 หรือ 7,446 ชั่วโมงต่อปี

2.4 แหล่งน้ำและความต้องการใช้น้ำ

         โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 มีความต้องการใช้น้ำดิบในปริมาณรวมทั้งสิ้น 37,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ใช้ในกระบวนการระบายความร้อน โดยน้ำดิบที่ใช้จะนำมาจากแหล่งน้ำเดียวกันกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะปัจจุบัน ได้แก่ อ่างเก็โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำแม่ขามและอ่างเก็โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำแม่จาง

2.5 ระบบส่งไฟฟ้า

         การเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้าหลักจะทำการเชื่อมโยงเข้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ซึ่งจะต้องก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเพิ่มและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแม่เมาะ 3 โดยมีขอบเขตของงานในเบื้องต้น ดังนี้

         1) งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 230 kV จากลานไกไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า – สฟ.230 kV แม่เมาะ 3 Underground Cable ระยะทางประมาณ 800 เมตร พร้อมติดตั้ง Optic

Fiber Cable

         2) งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 kV แม่เมาะ 3 เพื่อรองรับสายส่ง 230 kV จำนวน 1 วงจร

2.6 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

         กฟผ. ได้ว่าจ้างโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน (คชก.) ประกอบกับความเห็นจากองค์กรอิสระก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ให้ความเห็นชอบแล้ว อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในคราวประชุมครั้งที่ 57/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ขัดข้อง

2.7 แผนดำเนินงานโครงการฯ

         การดำเนินงานโครงการฯ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 46 เดือน หลังจากออกหนังสือสนองรับราคาโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (Letter of Intent; LOI) โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

2.8 ความก้าวหน้าของโครงการ

         ทั้งนี้ โครงการฯ มีความก้าวหน้าโครงการกว่าร้อยละ 99 ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการเตรียมงานทดสอบระบบภายในโรงไฟฟ้า โดยได้ยกอุปกรณ์หลักที่มีขนาดใหญ่วางโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาแท่นและติดตั้งครบถ้วนแล้ว และมีกำหนดแล้วเสร็จ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนมีนาคม 2562